top of page
Статут ГО"Товариство клінічних нейрофізіологів"

Загальні положення.

 
Громадська організація «Товариство клінічних нейрофізіологів» (далі — Організація) є громадською організацією, яка створена та діє на основі самоврядування, законності, гласності, добровільності, рівноправності її членів згідно з Конституцією України, діючим чинним законодавством України та цим Статутом (далі - Статут).
Найменування Організації:       

 • Повне найменування:

 • українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО КЛІНІЧНИХ НЕЙРОФІЗІОЛОГІВ»;

 • російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВО КЛИНИЧЕСКИХ НЕЙРОФИЗИОЛОГОВ»;

 • англійською мовою: PUBLIC organization ASSOTIATION-нет! «SOCIETY OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGISTS»;

 • Скорочене найменування:

 • українською мовою: ГО «ТКН»;                         

 • російською мовою: ОО «ОКН»;

 • англійською мовою: PO «SСN».

 

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України, має власну назву, самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі валютний, печатки, штампи, бланки, символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
Діяльність Організації поширюється на територію всієї України.
Організації не відповідає за зобов'язаннями членів, а члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Організації.
Місцезнаходження: Україна, 02225, м. Київ, вулиця Бальзака, будинок 4 А, квартира 66.

 

Мета (цілі) та завдання (напрями діяльності).

 • Головною метою діяльності Організації є сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів з функціональної діагностики захворювань нервової системи, інтереси яких прямо або опосередковано пов'язані з використанням, експлуатацією чи розробкою методів та засобів клінічної та експериментальної нейрофізіології, психофізіології, ультразвукової діагностики, інформаційних технологій для нейродіагностики, клінічної інформатики, нейрокібернетики, математичних методів аналізу біомедичних сигналів, полів, зображень та біомедичної техніки; сприяння впровадженню в закладах охорони здоров'я України нової-не треба! спеціальності – клінічна нейрофізіологія; забезпечення та захист законних, соціальних, економічних, наукових, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

 • Завданнями Організації є сприяння впровадженню у клінічну практику професійних знань з клінічної нейрофізіології, функціональної діагностики захворювань нервової системи; пропаганда та впровадження досягнень клінічної нейрофізіології, функціональної діагностики захворювань нервової системи, комп'ютерних методів нейродіагностики, нейротерапії, медичної інформатики та організації управління медичною? чому?психоневрологічною? службою;  пропаганда та впровадження нової медичної техніки, діагностичної та лікувальної апаратури, новітніх нейрофізіологічних технологій; сприяння розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень в області клінічної та експериментальної фізіології, функціональної діагностики захворювань нервової системи, нейротерапії та нейрореабілітації, клінічної інформатики, нейрокібернетики, біомедичної техніки та суміжних спеціальностей; задоволення та захист спільних інтересів своїх членів.

 • Для виконання своїх цілей Організації в установленому законом порядку має право:

 • вносити пропозиції до органів держаної влади з питань охорони здоров'я;

 • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

 • забезпечувати членів Товариства відповідною технічною інформацією, сприяти створенню інформаційної системи моніторингу внутрішнього та зовнішнього ринків послуг та робіт;

 • організовувати проведення навчання, підвищення кваліфікації членів Товариства;

 • брати участь у розробці рекомендацій щодо виробництва та стандартизації діагностичного, профілактичного та лікувального обладнання, інструментарію та матеріалів, а також матеріального забезпечення;

 • вносити пропозиції стосовно номенклатури об'єму та системи підготовки фахівців з функціональної діагностики, клінічної нейрофізіології, неврології, психіатрії, психофізіології, клінічної інформатики, нейроінформатики та біомедичної техніки;

 • здійснювати обмін інформацією з членами інших громадських організацій;

 • підписувати угоди, необхідні для виконання статутних завдань;

 • організовувати  проведення громадських досліджень з питань, що становлять коло інтересів Товариства;

 • сприяти створенню комп'ютерних підручників і навчальних систем;

 • розповсюджувати інформацію і пропагандувати свої  ідеї та цілі;

 • засновувати засоби масової інформації;

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових  прав;

 • організовувати навчальні семінари, конференції, лекції, виставки та інші заходи, спрямовані на розповсюдження досвіду щодо застосування новітніх медичних технологій, важливої наукової інформації тощо;

 • направляти членів Організації для участі в міжнародних симпозіумах та конференціях, а також сприяти стажуванню і перепідготовці, навчанню та ознайомленню з досвідом організації і діяльності громадських організацій за кордоном, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановленню ділових контактів тощо;

 • одержувати від органів державної влади і місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації статутних цілей та завдань;

 • від свого імені набувати майнові та немайнові права; здійснювати володіння, користування, управління та розпорядження своїм майном відповідно до цілей та призначення цього майна;

 • мати власне майно, рахунки у банківських установах та вести самостійний баланс;

 • на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу у порядку, встановленому законодавством України.

 

Порядок набуття і припинення членства у Організації, права та обов'язки його членів.

 • Організація будується на засадах добровільного членства в Організації.

 • Членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, визнають Статут Організації, своєчасно сплачують вступні та членські внески у порядку та розмірах, згідно з вимогами Положення про членство та порядок сплати вступних, членських та інших внесків та активно сприяють діяльності Організації.

 • Набуття, припинення членства в Організації можливе на підставах та у порядку, встановленому законодавствам України та Положенням про членство та порядок сплати вступних, членських та інших внесків.

 • Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) в Організації шляхом подання заяви Голові Організації. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об'єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об'єднанні.

 • Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи в Організації, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка має право представляти Організацію, або члена (учасника) Організації, не допускається, крім випадків, визначених законом.

 • Члени Організації мають право:

 • брати участь у плануванні та обговоренні всіх питань діяльності Організації;

 • вносити пропозиції щодо покращення роботи Організації;

 • обирати та бути обраними до складу керівних і контрольних органів Організації;

 • брати участь у організаційних, методичних, спортивних, оздоровчих та інших заходах, що проводяться Організацією;

 • отримувати правову, фінансову, організаційну та іншу допомогу відповідно до законодавства України та цього Статуту;

 • користуватись майном і символікою Організації.

 • Члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати рішення керівних органів Організації;

 • своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески відповідно до вимог Положення про членство та порядок сплати вступних, членських та інших внесків;

 • брати участь у роботі Організації;

 • повідомляти про зміну засобів зв’язку, зазначених у заяві про вступ до Організації;

 • дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, що передбачені документами, які регламентують діяльність Організації.

 • Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

 • За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичне невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються: попередження та виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Загальними зборами простою більшістю голосів.

Органи управління, контролю Організації.

 • Органами управління Організації є: 

 • вищий орган управління: Загальні збори членів Організації;

 • керівний орган: Голова Організації.

 • контролюючим органом – Наглядова Рада.

 

Повноваження Загальних зборів членів Організації, порядок їх скликання, періодичність засідань і процедура прийняття рішень, строк (термін) повноважень. Порядок формування та зміна складу.

 • Загальні збори членів Організації є вищим органом управління Організації. Вони складаються з членів Організації або уповноважених ними представників.

 • Повноваження Загальних зборів членів організації:

 • визначають основні напрямки діяльності Організації;

 • реалізують право власності на майно та кошти Організації;

 • затверджують Статут Організації, вносять до нього зміни та доповнення;

 • обирають на строк три роки Голову Організації, членів Наглядової Ради;

 • приймають рішення про вступ до членів Організації;

 • заслуховують звіти Голови Організації, Наглядової Ради;

 • приймають рішення про реорганізацію чи ліквідацію Організації.

 • Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

 • Загальні Збори членів Організації можуть передати частину повноважень Загальних Зборів членів Організації Голові Організації.

 • Загальні Збори членів Організації збираються не менше одного разу на рік за рішенням Голови Організації. Проект порядку денного Загальних зборів членів Організації затверджується Головою Організації.

 • Члени Організації, що володіють не менш як 10% голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори.

 • Позачергові Загальні Збори членів Організації можуть бути скликані Головою Організації за власною ініціативою або на письмову вимогу 10% членів Організації. Члени Організації мають право вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів членів Організації у будь-який час і з будь-якого приводу.

 • Голова Організації повідомляє членів Організації про дату проведення Загальних Зборів членів Організації та порядок денний Загальних Зборів членів Організації шляхом відправлення смс-повідомлення на номер телефону члена Організації, який зазначений в його заяві про вступ до Організації або ж шляхом відправлення електронного листа на електронну адресу члена Організації, який зазначений в заяві останнього про його вступ до Організації. Повідомлення (лист) про проведення Загальних Зборів членів Організації повинно містити: повне найменування Організації, дату, час, місце (адресу, конкретне приміщення) проведення Загальних Зборів членів Організації, порядок денний Загальних Зборів членів Організації.

 • Члени Організації, які прибули для участі у Загальних Зборів членів Організації, реєструються Головою Організації у реєстрі членів Організації, які беруть участь у Загальних Зборах членів Організації. Особа члена Організації та право брати участь у Загальних Зборів членів Організації встановлюються на підставі паспорту особи та переліку членів Організації, складеного Головою. Реєстр членів Організації, які взяли участь у Загальних Зборів членів Організації, підписується Головою Організації, Головою Загальних зборів, Секретарем Загальних зборів.

 • Загальні Збори членів Організації правомочні на разі участі в них не менше 60% (шестидесяти відсотків) членів Організації. Загальні Зборів членів Організації приймають рішення з питань порядку денного простою більшістю голосів присутніх учасників відкритим голосуванням шляхом підняття руки, підрахунок голосів здійснює Голова Загальних зборів.

 • Кожний член Організації має один голос при голосуванні на Загальних Зборах членів Організації. Член Організації може уповноважити голосувати свого представника шляхом надання нотаріально посвідченої довіреності.

 • Рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

 • Член Організації не має права голосу при вирішенні загальними зборами Організації питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 • Засідання Загальних зборів можуть проводитись за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм та онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Голова Організації та повідомляє членів Товариства не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання Загальних зборів про обрану форму засідання. у протоколі обов’язково вказується форма засідання та інформація про те, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось таке засідання.

 • На початку свого засідання Збори обирають Голову Загальних зборів, який веде Загальні збори, та Секретаря Загальних зборів, який веде протокол Загальних зборів.

 • Протокол Загальних Зборів членів Організації підписується Головою Загальних зборів  та Секретарем Загальних зборів і повинен містити відомості про:

 • дату, час і місце проведення Загальних зборів;

 • загальну кількість членів Організації, які мають право на участь у Загальних зборах;

 • загальну кількість членів Організації, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

 • кворум Загальних зборів (співвідношення кількості голосів членів Організації, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та загальної кількості членів Організації, які мають право на участь у Загальних зборах);

 • Голову та Секретаря Загальних зборів;

 • порядок денний Загальних зборів;

 • основні тези виступів;

 • підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних Зборів членів Організації підшивається, скріплюється підписом Голови та Секретаря загальних зборів, печаткою Організації у разі наявності такої.

 • Рішення загальних зборів може бути оскаржене членом Організації до суду.

 

Повноваження Голови Організації, прийняття рішень, строк (термін) повноважень. Порядок формування та зміна складу.

 • Голова Організації є керівним органом управління Організації.

 • Голова Організації обирається Загальними Зборами членів Організації на строк два роки. У разі, якщо після спливу 2 років повноважень Голови Організації Загальними зборами не обрано іншого Голову Організації (або не обрано на новий строк), Голова Організації є повноважним до обрання Загальними Зборами членів Організації іншого Голови Організації (або обрання на новий строк). Загальні Збори членів Організації можуть припинити повноваження Голови Організації (переобрати керівника Організації) достроково.

 • Повноваження Голови Організації:

 • представляє без довіреності Організацію в органах державного управління України, громадських та міжнародних організаціях, перед будь-якими юридичними та фізичними особами;

 • здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Організації;

 • користується виключним правом підпису всіх фінансово-господарських документів Організації, а також листів, звернень, повідомлень, інших офіційних і ділових паперів;

 • відкриває рахунки в установах банків, є розпорядником коштів Організації;

 • затверджує зразки печаток, бланків, штампів, символіки, положення про них;

 • видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;

 • приймає на роботу та звільняє з неї штатних працівників Організації;

 • здійснює оперативно-господарське управління майном та коштами Організації;

 • самостійно вчиняє правочини, інші юридичні дії від імені Організації;

 • організовує ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

 • здійснює діловодство Організації та забезпечує збереження документації Організації;

 • приймає рішення про створення, закриття, ліквідацію відділень, представництв та філій Організації, затверджує їх положення, призначає та звільняє їх керівників;

 • визначає, у порядку передбаченому чинним законодавством, умови оплати праці осіб, що перебувають із Організацією у трудових відносинах, затверджує штатний розклад;

 • звітує на Загальних Зборах Організації про діяльність Організації;

 • розробляє та вживає заходів щодо забезпечення виконання статутних завдань Організації і рішень Загальних зборів;

 • веде загальний реєстр (перелік) членів Організації;

 • розглядає суперечливі та інші взаємостосунки членів Організації у сфері діяльності Організації, контролює виконання умов договорів, укладених Організацією;

 • виконує повноваження Загальних зборів, надані йому рішенням Загальних зборів;

 • звітує на Загальних зборах про фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних цінностей і фінансових ресурсів;

 • організовує та контролює діяльність відокремлених підрозділів Організації;

 • організовує скликання та проведення Загальних зборів Організації, веде реєстр членів Організації, які взяли участь у Загальних зборах;

 • У разі тимчасової неможливості виконання Головою Організації своїх обов’язків, його обов’язки виконує заступник Голови Організації.

 

Повноваження Наглядової ради, порядок формування та зміни складу, строк повноважень, періодичність засідань.

 • Наглядова рада утворюється у складі 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на один рік.

 • Членами Наглядової ради Організації не може бути Голова Організації.

 • Повноваження Наглядової ради:

 • здійснює контроль за цільовим використанням майна та коштів Організації;

 • проводить аналіз дій Голови Організації щодо управління Організації;

 • розглядає благодійні програми Організації;

 • проводить не рідше одного разу на рік перевірки діяльності Організації та має право перевірки створених Організацією філій, представництв, відокремлених підрозділів, підприємств, установ та організацій. Перевірки основної діяльності Організації здійснюються Наглядовою радою за дорученням Загальних зборів;

 • вирішує інші питання діяльності Організації в межах повноважень, наданих їй Зборами.

 • Наглядова рада не уповноважена приймати рішення про зупинення повноважень Голови, такі повноваження належить до компетенції Загальних Зборів.

 

Порядок звітування керівних органів Організації перед його членами.

 • Голова Організації звітує про свою діяльність один раз на рік перед членами Організації на Загальних зборах Організації відповідно до питань порядку денного Загальних зборів членів Організації.

 

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.

 • Рішення, дії, бездіяльність будь-якого члена Організації можуть бути оскаржені також до Голови Організації, рішення якого враховується під час розгляду спору іншими органами.

 • Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації розглядаються на Загальних Зборах членів Організації та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми положеннями Організації, або у порядку, встановленому законодавством України.

Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації.

 • Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації встановлюється Статутом Організації та/або внутрішніми положеннями Організації, прийнятими відповідно до вимог Статуту Організації та законодавства України.

 • Джерелами надходження коштів Організації можуть бути: членські внески членів Організації, добровільні внески чи пожертвування громадян, підприємств, установ, організацій, як Українських, так і закордонних.

 • Організація (із статусом юридичної особи) для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті діяльності такого об'єднання, діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

 • Право власності Організації (зі статусом юридичної особи) реалізовує вищий орган  управління в порядку, передбаченому законом та цим статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського об'єднання можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об'єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями.

 • Організація (зі статусом юридичної особи) має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. Організація, у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

 • Організація (зі статусом юридичної особи), створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах фіскальної служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання Організацією створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

 • Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 • Активи (доходи) Організації або їх частини не підлягають розподілу між членами Організації, засновниками Організації, працівниками Організації, окрім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску, членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації.

 • Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації  встановлюється цим Статутом та Положенням про відокремлені підрозділи Організації, яке затверджується відповідно до вимог цього Статуту.

 

Порядок внесення змін до Статуту.

 • Зміни до цього Статуту можуть бути внесені Загальними зборами членів Організації відповідно до вимог щодо порядку проведення та прийняття рішень Загальними Зборами членів Організації.  

Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації Організації, а також щодо використання коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

 • Діяльність Організації може бути припинена шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

 • Рішення щодо саморозпуску Організації, а також щодо використання коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, приймається Загальними зборами членів Організації відповідно до вимог щодо порядку проведення та прийняття рішень Загальними зборами членів Організації.

 • У разі припинення Організації (її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Організації передаються одній чи кільком неприбутковим громадським організаціям, а за умови відсутності громадських організацій, яким повинні передатися активи Організації та у випадках визначених чинним законодавством України, активи Організації зараховуються до Державного бюджету України. 

 • Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється Правлінням відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» з урахуванням норм Закону України «Про громадські об'єднання».

bottom of page